Stegen – till nytta för det enskilda barnet, gruppen och pedagogerna

I ett samhälle med ökande mångfald, behöver förskolan kunna hitta bra vägar för att skapa ett ”vi” av olikheter. Ett ord som används flitigt i många sammanhang i dag är inkludering.

Inkludering handlar om gemenskap och delaktighet, men också om att ge varje barn möjligheter att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Barn är olika och när dessa olikheter förstås, accepteras och ses som tillgångar för en grupp, då kan gruppen bli en tillgång för varje individ.

Stegen är ett läromedel som kan hjälpa förskolor att skapa goda förutsättningar för alla barns utveckling och lärande.

På vilket sätt bidrar arbetet med Stegen till detta?

Stegen bärs upp av fyra ben som tillsammans skapar mening och sammanhang och bidrar till utvecklingen av en inkluderande lärmiljö. Här följer en kort beskrivning av vart och ett av dessa fyra ben:

Det enskilda barnets utveckling och lärande
Genom arbetet med Stegen får varje barn möjligheter att bygga på sina färdigheter för lärande. Många övningar handlar om att träna förmågor såsom att fokusera uppmärksamheten, lyssna, förstå och följa instruktioner, vänta, planera och reflektera.  Barnen får även hjälp att förstå och reglera sina känslor bättre och styra sina handlingar.

Under arbetet med Stegen pågår hela tiden en intensiv språkträning. Språket ger varje barn verktyg för att kommunicera med andra, men också för att tänka och resonera med sig själv. 

Samspel med andra
Stegen-arbetet handlar om att lära tillsammans och av varandra. Barnen blir varandras förebilder. I samspel och samarbete med andra hjälper man barnen att erövra strategier för att hantera olika problematiska situationer och sociala dilemman. Övningar och aktiviteter genomförs i grupp och därigenom stärks känslan av samhörighet. Kommunikationen mellan barnen blir bättre när de tillsammans får öva på att kommunicera tydligare och vänligare. Barnen får också lära sig hur de kan leka tillsammans på ett juste sätt.  En viktig del i att utveckla en positiv känsla av samhörighet är att kunna ha roligt tillsammans. Detta är något som är grundläggande i arbetet med Stegen.

Pedagogens ledarskap
Som pedagog i förskolan behöver man kunna se varje enskilt barn och just det barnets behov och styrkor. Pedagogerna måste samtidigt ha fokus på samspelet mellan barnet och gruppens utveckling. Stegen hjälper pedagogerna i arbetet med att skapa och förstärka känslan av samhörighet och gemenskap. Stegen blir ett verktyg, inte bara för det enskilda barnets och gruppens utveckling, utan även för pedagogens ledarskap.

Pedagogerna coachar barnen i deras övning av lärandefärdigheter och sociala förmågor. Pedagogerna blir naturligtvis också oerhört viktiga som förebilder för barnen i deras lärande, inte bara i kontakten mellan barnet och pedagogen utan också genom samspelet och samarbetet mellan pedagogerna i arbetslaget.

Samverkan med föräldrar
I arbetet med Stegen håller förskolan kontinuerligt föräldrarna uppdaterade om vad som händer. I särskilda föräldralänkar som går hem till barnen varje vecka, får föräldrarna reda på vad barnen fått lära sig under den gångna veckan. Där ges också konkreta tips till föräldrarna hur de hemma kan fortsätta att prata med barnen och förstärka lärandet genom lekfulla aktiviteter i familjens vardagsliv.

Målet är att väcka föräldrarnas intresse och göra dem engagerade och delaktiga. Samarbetet med föräldrarna skapar också möjligheter att få ett gemensamt språk i samtalen mellan förskolan och föräldrarna.

/ Björn Gislason